فناوری وضمن خدمت آموزش وپرورش اندیکا
فناوری وضمن خدمت آموزش وپرورش اندیکا
اموزشی - تربیتی
قالب وبلاگ
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}
چک لیست درس هدیه های آسمان پایه سوم ابتدایی نام ونام خانوادگی :                               دبستان :                          آموزگار : ن ت ق ق خ خ خ انتظارات آموزشی درس         نیازهای سارا وسایه را مقایسه می کند. اول         درباره محتوای سخنان ساراباسایه اظهار نظرمی کند.         فهرستی از یرخی نیازهای انسان تهیه می کند.         چگونگی رفع برخی از نیازهای انسان راتوضیح می دهد.         فهرستی از نیازهای شخصیت های داستان راتهیه می کند. دوم         احساس بچه های مدرسه ده آفتاب راتوصیف می کند.         درباره عملکرد معلم وبچه هادر روبه روشدن بامشکل قضاوت می کند.         جاهای خالی داستان راباهمکاری دوستان خودتکمیل می کند.         فهرستی از نیازهای موجودات کوچک پیرامون خود ونیزفهرستی ازتواناییهای آنهاتهیه می کند. سوم          برخی از نعمت هایی راکه خداوند دراختیارخوداوگذارده است رابرمی شمارد.         احساس خودرانسبت به خداوندبه عنوان برآورنده ی نیازهای موجودات بیان می کند.         به این سوال که اگر خداوندنبودچه می شدپاسخ می دهد.         نظر خودرادرباره ی عنوان درس یعنی مهربان ترین دوست بیان می کند.         معنا ومفهوم کلی نعمت رابیان می کند. چهار         فهرستی از نیازهای مادی وغیر مادی تهیه می کند.         راههای تشکر از خداوند راجستجو ومعرفی می کند.         درقالب یک اثر هنر ی احساس خودرا نسبت به خداوندونعمت های اوتوصیف می کند.         درباره تنوع وگوناگونی لباسهای مردم قسمت های مختلف دنیاتحقیق می کند. پنج         لباسهای مردم مناطق مختلف دنیا رابایکدیگر مقایسه می کند.         پوشیدگی لباس مسلمانان رابه عنوان ویژگی اصلی پوشاک آنها می شناسد.         نمونه هایی از نظم وترتیب رادر زندگی روزمره ی خودبیان می کند. شش         از میان مواردگوناگون مصادیق نظم وترتیب راشناسایی می کند.         فواید ونتایج رعایت نظم درزندگی رابر می شمارد.         نتایج وعواقب سوء بی نظمی در زندگی راباذکر موارد پیش بینی می کند.         راههایی رابرای رعایت نظم وترتیب درزندگی پیشنهاد می کند.         معنای کلمه برکت رابیان می کند. هفت         نمونه هایی از برکت وجودپیامبر(ص)رادرزندگی خانواده حلیمه بیان می کند.         وضعیت خانواده حلیمه در قبل وبعدازپذیرفتن حضرت محمد(ص)مقایسه می کند.         از ذکرصلوات برای احترام به پیامبر(ص)استفاده می کند.         استنباط خوداز داستانهابیان می کند. هشت         احساس خودرانسبت به برخورد پیامبر(ص)بیان می کند.         میان مفاهیم فراگرفته ازدرس گذشته باداستان این درس ارتباط برقرارمی کند.           درباره رفتارحضرت محمد(ص)بادایه اش حلیمه اظهار نظرمی کند.           باطرزادای نمازدو،سه وچهاررکعتی آشناشده است . نه         برخی از احکام نمازواجب رابیان می کند.         نماز خواندن رانشانه بزرگی ورشد خودتلقی می کند.         اذکارواعمال نمازرابه خوبی می شناسدوانجام می دهد.         مفهوم مکلف شدن راشرح می دهد. ده         برخی ازوظایف دینی مسلمانان راپس از مکلف شدن بیان می کند.         دربرگزاری جشن تکلیف بادوستان خودمشارکت می کند.         نکاتی که دربرگزاری جشن تکلیف باید رعایت شودرابیان می کند.         درباره زندگی وویژگی های اخلاقی ورفتاری حضرت زهرا(س)توضیحاتی می دهد. یازده         به آشنایی بیشتربازندگی ورفتارواخلاق آن حضرت علاقه نشان می دهد.         دلایل علاقه زیاد پیامبررانسبت به دخترخودبیان می کند.         احساس خودرا ازمهربانی پیامبرنسبت به حیوانات بیان می کند. دوازده         برداشت خودراازداستان بیان می کند.         نمونه هایی ازرفتارهای مناسب باحیوانات رادرزندگی بیان می کند.         درموردحمایت ازحیوانات پیشنهادهایی می دهد.         اهمیت توجه به گیاهان وحیوانات ولزوم نگه داری وحفظ آنهارادرک می کند. سیزده         شیوه هاوروش هایی رابرای حفظ و مراقبت از حیوانات وگیاهان پیشنهادمی کند.         نمونه هایی ازرفتاروفعالیت هایی راکه موجب نگه داری ومراقبت از طبیعت  می شودذکرمی کند.         درانجام یک فعالیت گروهی برای حفظ ومراقبت از طبیعت مشارکت می کند.           احساس خودرابه هنگام حضوردرمراسم سوگواری ایام محرم بیان می کند. چهارده         گزارشی ازحضورخوددرمراسم عزاداری امام حسین (ع)به کلاس ارائه می دهد.         اظهارات وآموخته های خوددرباره حضرت ابوالفضل(ع)بیان رامی کند.         درمورد خاندان پاک امام حسین(ع)توضیحاتی می دهد. پانزده         دوستان ودشمنان امام حسین(ع)راباهم مقایسه می کند.         نسبت به آشنایی بیشتربادوستان ودشمنان امام حسین(ع)اظهارعلاقه می کند.         درموردزندگی وویژگی های اخلاقی ورفتاری حضرت زینب(س)توضیح می دهد. شانزده         علاقه واحترام خودرانسبت به حضرت زینب(س)نشان می دهد.         درموردنقش حضرت زینب(س)درکربلاتحقیق می کند.           درموردزندگی و اخلاق ورفتار حضرت سجاد (ع)توضیح می دهد0 هفده         معنا ومفهوم کلمه سجاد رابه عنوان لقب امام چهارم بیان می کند0          شعرراباآهنگ مناسب می خواند0             در موردامام چهارم اطلاعاتی جمع آوری می کند0         شعریانوشته ویاتصاویرمناسب درموردشخصیت امام زمان درکتاب کاردرج می کند0   هجده         نوزده         برای سلامتی امام زمان(عج) دعامی کند0         دعای فرج را روان ویا ازحفظ می خواند         برخی تجربیات خود را ازحضور درمسجدبیان می کند0              ئه  ارا گزارشی درموردمسجدمحله خودتهیه ودرکلاس         برخی ازاحکام روزه رابیان می کند0           درباره ماه رمضان ومراسم ویژه آن بادوستان صحبت می کند0         تجربیات واطلاعات خودرادرموردحضوردرمراسم عید فطر بیان می کند0  بیست         برخی ازویژگی هاوآداب عیدفطربیان می کند0         نسبت به حضوردرمراسم این عیداسلامی علاقه نشان می دهد0         نتایج مثبت  ومنفی برخی کارهارابرمی شمارد0 بیست ویک         درمورداین که هرکاری نتیجه ای متناسب با آن کارداردبا دوستانش گفت وگومی کند0         باتوجه به عاقبت ونتیجه کارهای مختلف درباره ی آن هاقضاوت می کند0          به کارهایی که نتیجه مثبت دارندابرازعلاقه می کند0   بیست ودو         کارهای خوب وبدرا ازنظرنتیجه هریک مقایسه می کند0         چندنمونه ازکارهایی که نتیجه آن هابس ازمدت  زمانی مشخص می شودرانام می برد0          درمورداین مطلب که کارخوب باداش وکاربدکیفرداردتوضیح می دهد0               نتایج اعمال خوب وبدانسان درجهان رابیان می کند0         به انجام دادن کارهای نیک ابرازعلاقه می کند0         درموردشخصیت وزندگی امام باقر(ع)توضیحاتی می دهد. یست وسه         درموردتواناییهای علمی ودانش امام باقر(ع)توضیح می دهد.         نسبت به آشنایی بازندگی ورفتارواخلاق امام محمدباقر(ع)علاقه نشان می دهد.         موقعیت هایی که درآن بایدآداب عیادت رارعایت نمودرابیان می کند0 بیست وچهار         کارهایی که می توان برای خشنودی بیماران انجام دادرانام می برد0         برای کمک به دوستان بیمارخودوخوشحال کردن آنهابیشنهادهایی می دهد0         درمورداخلاق ورفتارامام صادق(ع)توضیحاتی می دهد بیست وپنج         باآداب مهمان نوازی آشناشده ودراین باره توضیح می دهد0           درقالب یک نمایش آداب بذیرایی ازمهمان رارعایت می کند0             حضرت ابراهیم(ع)رابه عنوان یکی ازبیامبران بزرگ الهی می شناسد0  بیست وشش                      فهرستی ازانتظارات خودوبدرش تهیه می کند0 بیست وهفت         انتظارات خودوبدرش رامقایسه می کند0           درباره شخصیت داستان قضاوت می کند0           احساس خودرا اززحماتی که معلم برای دانش آموزان می کشدرابیان می کند0 بیست وهشت          درقالب یک فعالیت عملی اززحمات معلم خود تشکرمی کند0           راههایی برای قدرشناسی واحترام به معلم رابیشنهاد می دهد0        
[ سه شنبه دهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 19:56 ] [ هدایت حسین پور ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

باسلام وبلاگ حاضر متعلق به کارشناسی توسعه پژوهش برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی آمار وفناوری اطلاعات اداره آموزش وپرورش شهرستان اندیکامی باشد که درجهت تسریع در امر خدمت رسانی راه اندازی شده است .
امید است درتحقق هر چه بهتر اهداف مورد نظر ،با ارائه ی نظرات و تجربیات ارزنده ی خود دراین گام ما را یاری فرمایید باشد که باتلاش وجدیّت شما همکاران محترم آیند ه ای بس روشن فرا روی آموزش وپرورش شهرستان باشد . باتشکرهدایت حسین پور مسئول توسعه پژوهش برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی آمار وفناوری اطلاعات اداره آموزش وپرورش شهرستان اندیکا hedayat2590@chmail.ir
چت باکس


امکانات وب

استخاره آنلاین با قرآن کریم

Untitled Document
دریافت کد خوش آمدگویی

فال حافظ

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
 ابزار پرش به بالا

كد تغيير شكل موس